Poza Schematami

Zmiany nie są przyjemne, lecz są bardzo pożyteczne.
Lucy Maud Montgomery

Nasza oferta szkoleniowa

Wszystkie szkolenia prowadzone są metodą warsztatową. W trakcie pracy odwołujemy się do poglądów uczestników szkolenia oraz ich własnych doświadczeń i przeżyć. W trakcie warsztatu pracujemy zgodnie z zasadą: możesz mówić wszystko to, co chcesz powiedzieć i co będzie interesujące dla innych uczestników. Oczywiście, masz też prawo do nie wypowiadania się.

Celem warsztatu wprowadzającego do Dialogu Motywującego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami opisującymi ten sposób kontaktu z klientem. Zapoznają się też z koncepcją motywacji jako procesu i zasad jego wspierania.

Zagadnienia:

 • Jaka rozmowa wspiera zmianę a jaka jej przeszkadza
 • Zmiana jako proces (cykl zmiany wg Prochaska i DiClemente)
 • Ambiwalencja jako naturalny etap zmiany
 • Opór przed wprowadzeniem zmiany a odruch naprawiania
 • Podstawowe założenia Dialogu Motywującego
 • Rozumienie oporu zgodnie z koncepcją Dialogu Motywującego
 • Duch Dialogu Motywującego (współpraca, akceptacja, wydobywanie, współczucie)
Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z czterema podstawowymi umiejętnościami, którymi posługuje się specjalista stosujący Dialog Motywujący. Są to: odzwierciedlenia, pytania otwarte, dowartościowania i podsumowania. Umiejętnie stosowane podczas rozmowy sprzyjają zaangażowaniu klienta w proces zmiany, lepszemu porozumieniu się oraz konkretyzacji celów klienta zgodnych z jego wartościami.

Zagadnienia:

 • Metody rozmowy prowadzonej w duchu Dialogu Motywującego:
  • odzwierciedlenia
  • pytania otwarte
  • dowartościowania
  • podsumowania
 • Język zmiany vs język podtrzymania
 • Reagowanie na język zmiany i język podtrzymania
Celem warsztatu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności związanych ze stosowaniem Dialogu Motywującego. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z kolejnymi metodami pracy oraz przećwiczyć je w praktyce.

Zagadnienia:

 • Cztery procesy Dialogu Motywującego (angażowanie, ukierunkowanie, wydobywanie, planowanie)
 • Praca z oporem
 • Wydobywanie i odpowiadanie na język zmiany
 • Praca nad formułowaniem celu
 • Opracowywanie planu zmiany
Celem warsztatu jest wspieranie nabywania sprawności w stosowaniu Dialogu Motywującego przez uczestników. Oprócz omówienie pracy nad wartościami klienta uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć wszystkie dotychczas nabyte umiejętności w szeregu praktycznych ćwiczeniach warsztatowych.

Zagadnienia:

 • Stosowanie metody skalowania w Dialogu Motywującym
 • Zasady udzielania informacji w Dialogu Motywującym
 • Rola wartości w Dialogu Motywującym
 • Zastosowanie w praktyce ducha, założeń i metod Dialogu

Prowadząc superwizję umiejętności Dialogu Motywującego wykorzystujemy sposoby, które umożliwiają ocenę umiejętności motywujących uczestników. Jednym z takich sposobów jest analiza nagrań rozmów uczestników z ich klientami.

Uczestnicy uzyskają informacje zwrotne, które interwencje przeprowadzone były w duchu Dialogu Motywującego a które oddziaływania wymagają zmiany.

Zajęcia superwizyjne łączymy z ostatnim blokiem szkoleniowym lub prowadzimy jako osobne zajęcia.

Bloki Szkoleniowe

10 godzin
20 godzin
40 godzin
40 godzin + Superwzja
60 godzin
60 godzin + superwizja
Wprowadzenie do Dialogu Motywującego

10 godz.

Wprowadzenie do Dialogu Motywującego

10 godz.

Wprowadzenie do Dialogu Motywującego

10 godz.

Wprowadzenie do Dialogu Motywującego

10 godz.

Wprowadzenie do Dialogu Motywującego

10 godz.

Wprowadzenie do Dialogu Motywującego

10 godz.

Nauka podstawowych umiejętności Dialogu Motywującego

10 godz.

Nauka podstawowych umiejętności Dialogu Motywującego

10 godz.

Nauka podstawowych umiejętności Dialogu Motywującego

10 godz.

Nauka podstawowych umiejętności Dialogu Motywującego

10 godz.

Nauka podstawowych umiejętności Dialogu Motywującego

10 godz.

Rozwijanie praktycznych umiejętności w Dialogu Motywującym

20 godz.

Rozwijanie praktycznych umiejętności w Dialogu Motywującym

10 godz.

+ Superwizja
Rozwijanie praktycznych umiejętności w Dialogu Motywującym

20 godz.

Rozwijanie praktycznych umiejętności w Dialogu Motywującym

20 godz.

Rozwijanie praktycznych umiejętności w Dialogu Motywującym c.d.

10 godz.

+ Superwizja
Doskonalenie umiejętności w Dialogu Motywujacym

20 godz.

Doskonalenie umiejętności w Dialogu Motywujacym

10 godz.

+ Superwizja
Doskonalenie umiejętności w Dialogu Motywujacym c.d.

10 godz.

+ Superwizja
Istnieje możliwość wykupienia oddzielnych zajęć superwizyjnych - 20 godzin

Kto może pracować metodą Dialogu Motywującego?

Uprawiając zawody polegające na kontakcie z drugim człowiekiem w trakcie którego staramy się zmotywować naszych klientów do zmiany ich zachowania często napotykamy na opór. Jest to naturalne zjawisko pojawiające się w kontakcie z drugim człowiekiem. Jednak opór może zniweczyć nasze wysiłki w pomocy klientowi. Dialog Motywujący uczy takich technik rozmowy, które zmniejszają opór klienta i pomagają mu wprowadzić wartościowe zmiany życia.

Dzięki nauce umiejętności prowadzenia Dialogu Motywującego nauczycie się skutecznej metody komunikacji z pacjentami. Umiejętności Dialogu Motywującego można łączyć z innymi technikami i podejściami terapeutycznymi. Dialog Motywujący umożliwi Wam skuteczniejsze interwencje terapeutyczne. Wasze interpretacje słów i zachowań pacjenta staną się łatwiejsze do przyjęcia. Nauczycie się skutecznie pracować nad motywacją pacjenta i dostosowywać styl rozmowy do jego potrzeb. W trakcie szkolenia poprawicie swoje umiejętności w zakresie empatycznego słuchania oraz ukierunkowanego na zmianę podążania za potrzebami i wartościami pacjenta.
Dzięki nauce umiejętności Dialogu Motywującego nauczycie się skutecznie rozmawiać z pacjentami nie stosującymi się do zaleceń lekarskich. Nauczycie się, jak rozmawiać z pacjentami, którzy muszą być w stałej opiece medycznej. Dzięki nauce umiejętności empatycznego słuchania oraz pracy z oporem nauczycie się motywować swoich pacjentów do zmiany stylu życia, nawyków żywieniowych, wprowadzenia aktywnego stylu życia, czy ograniczeniu zachowań problemowych.
Dzięki nauce umiejętności Dialogu Motywującego nauczycie się pracować z tak zwanymi trudnymi klientami. Prowadząc Dialog Motywujący będziecie mogli zwiększyć swoją skuteczność oddziaływania w takich rejonach jak: motywowanie klientów do podjęcia pracy, motywowanie klienta do podjęcia terapii alkoholowej i walki z uzależnieniami, motywowanie ofiar przemocy do przerwania cyklu przemocy i zmiany swojego życia.
Dzięki nauce umiejętności Dialogu Motywującego będziecie mogli skuteczniej przekonywać waszych podopiecznych do adaptacyjnych i wartościowych sposobów zachowania. W trakcie szkolenia nauczycie się, jak dowartościowywać mocne strony waszych klientów i jak utwierdzać ich i wzmacniać we wprowadzonych zmianach zachowania. Umiejętności Dialogu Motywującego pozwolą wam stać się prawdziwymi partnerami waszych podopiecznych.